12316545_920434994707502_8551308632980604091_n

บทนำ

กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขต อบต.หนองหอย  ทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ใช้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ  ในฐานะนายก  อบต.หนองหอย  ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานอบต.หนองหอย  เพื่อบริหารกิจการอบต.หนองหอย ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ 

เจตนารมณ์ในการทำงาน

พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากที่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารกิจการอบต.  ซึ่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายธีรชัย  ถ่อนสันเทียะ ในฐานะนายก  อบต.หนองหอย  และคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ ดังนี้

  1. ต้องซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทนในการทำงาน
  2. ต้องดูแลประชาชน อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
  3. ต้องบริหารงานและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาน
  4. ต้องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือคนหมู่มากเป็นหลัก
  5. ในกรณีผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กระทบต่อคนส่วนน้อยควรหาวิธีการเยียวยาถึงผลกระทบดังกล่าว ตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

“ คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ”

1.1 พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย (Mission)

    1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานของอย่างทั่วถึง
    2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
    3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพโดยน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
    4. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณธรรม
    5. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
    6. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่
    7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
    8. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
    9. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและต่อต้านยาเสพติด
    10. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ

1.2 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
    1. สนับสนุนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
    2. พัฒนาความเป็นอยู่ด้านการสาธารณสุขเพื่อเป็นชุมชนน่าอยู่
    3. สนับสนุนพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
    4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึงตนเองได้
    5. สนับสนุนสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
    6. มีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
    7. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการต่อสู้กับยาเสพติด
    8. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนป้องกันและป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยท้องถิ่นแบบบูรณาการ
    9. ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณี งานพิธีการและวันสำคัญทางศาสนา
    10. สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
    11. พัฒนาด้านกีฬา และกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างสุขภาพ