กรกฎาคม 31 2020

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ Bidding ๑๐/๒๕๖๓ การจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๒๑-๐๑ สายบ้านสายออ-บ้าน หนองหอย ช่วงบ้านบุเขว้า หมู่ที่ ๖ – ตลุกชั่งโค หมู่ที่ ๗

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ Bidding ๑๐/๒๕๖๓
การจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๒๑-๐๑ สายบ้านสายออ-บ้าน
หนองหอย ช่วงบ้านบุเขว้า หมู่ที่ ๖ – ตลุกชั่งโค หมู่ที่ ๗

 

เอกสารประกวดราคา