หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghoi.go.th
 
 
 
 
 
 

 

 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกเก็บขยะอันตราย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หนองหอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านทาง QR Code...

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปี 2567...

ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข...


ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกเก็บขยะอันตราย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หนองหอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านทาง QR Code...

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปี 2567...

ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองหอย...

โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2566 ...

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด สปสช...

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่...

 

 
 
21 ก.พ. 2567 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ...
14 ก.พ. 2567 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนเพื...
12 ก.พ. 2567 ประกาศ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยแรก ประ...
1 ก.พ. 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตอบแบบวัดการรับ...
31 ม.ค. 2567 ประกาศแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ผดส.3)ประจำปี2567
21 ก.พ. 2567 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ...
14 ก.พ. 2567 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนเพื...
5 ก.พ. 2567 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม 14
5 ก.พ. 2567 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม 14
5 ก.พ. 2567 ประกาศ อบต.หนองหอย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศกำหนดราคากลาง
แผนผังแนะนำขั้นตอนยื่นเริ่องติดต่อราชการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบเอกสาร/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อบัญญัติตำบล
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
 
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 

 

 
เพลงรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
covid-19 02/06/2563
ความแตกต่างระหว่างไข้หวัด กับโควิด-19
@abtnonghoi
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1274538 คน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563